MADEN BÖLGESİ MADEN RUHSATLARI YENİ DÜZENLEME

29.07.2017
MADEN BÖLGESİ MADEN RUHSATLARI YENİ DÜZENLEME

MADEN BÖLGESİ UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç ve Kapsam

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı şunlardır;

a)Birbirine bitişik veya yakın maden sahalarında yapılan üretim, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı yapılacak proje ve planlama çerçevesinde Maden Bölgeleri’nin ilan edilmesi,

b)Maden Bölgesi oluşturulması amacıyla ruhsatların birleştirilmesi, taksiri, iptali, ruhsatlandırılması, ruhsatlardaki yatırım bedellerinin belirlenmesi ve ödenmesi, rezervin belirlenmesi,

c)Ruhsatların bir proje ve plana göre taşınması,

d)Maden Bölgesi komisyonu oluşturulması, toplanması, görev ve yetkileri, faaliyetleri, inceleme, kontrol ve denetimi gibi uygulamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

 

Dayanak

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 29 uncu maddesinin 7.-14. fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a)Genel Müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,

b)Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

c)Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

ç)  İlgili Belediye: Maden Bölgesi’nin sınırlarının içerisinde bulunduğu Belediyeyi,

d)Saha: Madencilik faaliyeti yapılan alanı,

e)      Kısıtlama: Belirli bir bölgede valilik görüşü ve Bakan onayı ile belirli bir bölgenin I. Grup ve II. (a) Grup madencilik faaliyetlerine kapatılması işlemini,

f)Rezerv Tespiti: Genel Müdürlük koordinasyonunda rezervin üç boyutlu olarak üniversitelere ve/veya ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına sondaj, haritalama, test, analiz gibi rezerve ait tüm teknik verilerin bilimsel olarak ortaya çıkarılması işlemini,

g)   Ruhsat Bölme: Maden Bölgesi içerisinde kalan bir ruhsatın tamamının bölge içerisinde kalmaması durumunda ruhsatın maden bölgesi sınırları ile uyum gösterecek şekilde bölünmesi veya tamamı ilan maden bölgesi içerisinde kalan bir ruhsatın ekonomik, jeolojik, çevresel nedenlerden ötürü verimli madencilik yapılması amacıyla bölümlere ayrılmasını,

ğ) Ruhsat Taksiri: Bir maden ruhsatının belirli bir alanının ruhsattan çıkartılarak küçültülmesini,

ı) Şirket: Maden Bölgesi ilan edilen sahada verilen ruhsat içerisinde tek proje ve plana göre madencilik faaliyetlerinde bulunacak olan, eski ruhsat sahibi/sahiplerince kurulacak tüzel kişiliği,

i)İşletilebilir Rezerv: Maden Bölgesi içerisindeki ruhsatın jeolojik, ekonomik, sosyal, hukuksal, çevresel, teknolojik, işletme güvenliği, nakliye gibi hususlar göz önünde bulundurularak optimum seviyede işletilmesi mümkün olan rezervi,

j)Ruhsat Birleştirme Taahhütnamesi: Maden Bölgesinde faaliyet gösterecek şirket/şirketler tarafından kabul edilen tek proje ve plana uygun faaliyette bulunulacağı, yeni ruhsatta bulunulacak madencilik faaliyetleri neticesinde eski ruhsatlardaki rezervleri üzerinden hesaplanan yüzde ile pay alacaklarını kabul ettiklerine dair ruhsat sahip/sahiplerince imzalanan ve bu yönetmelik ekinde verilen ek formda düzenlenen noter onaylı belgeyi,

k)Ruhsat taşıma taahhütnamesi: Kısıtlanan alandaki mevcut ruhsat sahiplerinin ruhsatlarının taşınmasını kabul ettiklerine dair imzaladıkları ek formda düzenlenen noter onaylı belgeyi,

l)Maden Bölgesi Komisyonu: Maden Bölgesi ilan edilen alana verilecek ruhsattaki madencilik faaliyetlerini kontrol etmek üzere faaliyet gösterecek olan ilgili illerin valilik, belediye ve ruhsat sahibi şirket temsilcilerinden teşkil edilen ve 3 kişiden oluşan komisyonu,

m) Maden bölgesi: Birbirine bitişik veya yakın maden sahalarında, yapılan üretimin çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı yapılacak proje ve planlama çerçevesinde Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile ilan edilen alanı,

n) Yatırım gideri: Bir projenin işletmeye geçmesine yönelik Maden Yönetmeliğinde belirlenen varlık ve hizmetler için harcanan toplam tutarı,

o)Kaynak: Yerkabuğunda ve derinliklerinde; biçim, nitelik ve nicelik olarak muhtemel ekonomik beklentileri karşılayacak katı, sıvı ve gaz birikimleri,

p)Ruhsatların taşınması: Madencilik faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda faaliyetlerin çeşitli nedenlerle yapılamaz duruma gelmesi halinde aynı ilde belirlenecek alanlara ruhsat veya ruhsatların taşınmasını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Maden Bölgesinin Belirlenmesi ve İlan Edilmesi

           

            Maden bölgesi teklifi

Madde 4-  (1) Genel Müdürlük tarafından yapılan denetim ve inceleme sonucunda, rezervin verimli işletilmesi, işletme güvenliği, çevresel etkiler de göz önüne alınarak Maden Bölgesi ilan edilmesini teklif edebilir.

(2) Genel Müdürlüğe, bu yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilen durumlarda da Maden Bölgesi ilan edilmesi talep edilebilir.

a)Birbirine bitişik veya yakın ruhsat sahiplerinin anlaşması ve ruhsatlarını birleştirerek tek bir ruhsatta ve tüzel kişilikte Maden Bölgesi’nde faaliyette bulunmayı talep etmesi,

b)Valilik ve/veya birden fazla ruhsat sahibinin ruhsatlardaki rezervin ekonomik ve verimli işletmeyi talep etmesi,

 

Maden bölgesi şartları

Madde 5- (1) Maden Bölgesi ilan edilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

a)Ruhsatların birbirine bitişik ve/veya ruhsatların birbirine yakınlığı 500 metre kadar olan sahalarda,

b)Maden Kanununa göre aynı grup veya aynı grup alt bendi ruhsatların olması,

c)Projelendirme ve planlama olarak ortak işletme ve planlama yapılabilecek ve yürütülebilecek kaynak olması,

d)Ruhsatların birbirine bitişik ve/veya yakın olması nedeniyle açık işletmenin şev açısı ve basamaklarının tehlike arz etmesi ve işletmenin ruhsat sınırına gelmesi nedeniyle işletme projelerinin ayrı ayrı uygulanamaması ve işletme güvenliği açısından risk oluşturması,

e)Ruhsat sınırlarına bağlı olarak işletilemeyen maden rezervinin olması,

f)Birden fazla işletme ruhsatında işletme esnasında nakliyede, patlatmada, kırma-elemede, vb. faaliyetlerde toz, partikül gibi hususların emisyon değerlerinin yıllık ölçüm ortalamasının çevre limit standartlarının iki katı ve üzerinde olması,

g)Yerleşim yerlerine, imar planlarına yakınlığı ve çevresel nedenlerle ruhsatlarda ortak işletmeye ihtiyaç duyulması hallerinde Maden Bölgesi uygulaması yapılabilir.

 

Maden bölgesi değerlendirmesi

Madde 6- (1) Maden Bölgesi teklifi Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir. Değerlendirme yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a)Maden Bölgesi şartlarının oluşup oluşmadığı,

b)Genel Müdürlük, ihtiyaç duyulması halinde Maden Bölgesi talep edene ek teknik çalışma yaptırarak Maden Bölgesiyle ilgili konuların üç ay süre içerisinde netleştirilmesini isteyebilir,

 (2) Genel Müdürlük, Maden Bölgesi teklifini değerlendirme sonucunda;

a)Uygun değil ise talep reddedilir.

b)Uygun ise 7. maddedeki çalışmaların yapılması isteği yazıyla bildirilir.

 

Maden bölgesi sınırlarının belirlenmesi

Madde 7- (1) Maden Bölgesi değerlendirmesi olumlu olan sahalar için Genel Müdürlük tarafından Maden Bölgesi ön sınırları belirlenir.

 (2) Maden Bölgesinde aşağıdaki teknik çalışmalar yapılır:

              a)  Maden Kanunu ve Maden Yönetmeliğindeki hususlara göre ruhsatlarda yapılan yatırım tutarının tespiti,

b)  Genel Müdürlük tarafından Maden Bölgesi’ndeki ihalelik ruhsatlara ait ihale taban bedelinin belirlenmesi,

c)   Her bir ruhsata ait rezerv miktarı ve toplam rezerv içindeki payın tespiti,

              d) Ortak proje ve planlar hazırlanması,

              e) (c) ve (d) bentlerindeki çalışmalar Genel Müdürlük koordinasyonunda yapılır. Genel Müdürlük, gerekli olan teknik çalışmaları üniversiteler ve/veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet alarak da yaptırabilir.

(3)   Çalışmalar sonucunda Maden Bölgesi’nin nihai sınırları Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

 (4) Genel Müdürlük, Maden Bölgesi ilan edilecek alandaki kaynağının jeolojisi, rezervi, verimli işletilmesi, çevreye duyarlı ve ekonomik şekilde nakliyesi ve yapılan proje ve planlama çerçevesinde bir veya birden fazla ruhsat olacak şekilde birleştirilmesine karar verebilir.

 

Maden bölgesi ilan edilmesi

Madde 8 – 6. ve 7. maddedeki çalışmalar rapor haline getirilir. Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile Maden Bölgesi resmi gazetede ilan edilir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Maden Bölgesi İlanının Tebligatı,

Ruhsatların Birleştirilmesi, Taksiri ve İptal Edilmesi ve İhale Edilmesi

 

Ruhsat sahiplerine yapılacak tebligatlar

Madde 9- (1) Genel Müdürlükçe, Maden Bölgesi içinde kalan ruhsatların, tüzel kişiliğe haiz bir şirkette birleştirilmesi için ruhsat sahiplerine 6 ay süre verilir. Bu süre ilanın Resmi Gazetede yayınlanmasından itibaren başlar. Ruhsat sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.

(2)Resmi Gazete ilanında;

a)Ruhsattaki rezerv miktarı ve Maden Bölgesindeki toplam rezerve oranı,

b)Maden Bölgesi’ndeki toplam rezerv miktarı,

c)Ruhsatlardaki yatırım tutarları,

d)İhalelik sahaların ve ruhsatsız alanların ihale taban bedelleri ve rezerv miktarları,

e)Maden Bölgesi ortak proje ve plan özet bilgileri,

f)Rezerv miktarları da dikkate alınarak, % 50 ve üzeri rezervde tek tüzel kişiye ait bir şirkette birleştirme talep edilebilmesine dair bilgiler yer alır.

g)Ruhsat birleştirme taahhütnamesi yer alır.

 

 

Ruhsatların birleştirilmesi

Madde 10- (1) Maden Bölgesindeki ruhsatlar bir veya birden fazla ruhsatta birleştirilebilir.

(2) Tüm ruhsat sahipleri ruhsat birleştirmeyi kabul ederek tek ruhsatta ve tek bir tüzel kişilikte madencilik faaliyetlerinde bulunmayı kabul etmeleri durumunda;

a)Yönetmeliğin ekinde yer alan Ruhsat Birleştirme Taahhütnamesi bütün ruhsat sahipleri tarafından imzalanır ve notere onaylatılır.

b)Maden Bölgesi içerisinde bulunması durumunda ihalelik sahalar ve ruhsatsız alanlar için ihale taban bedeli şirket tarafından 6 ay içerisinde Genel Müdürlük hesabına yatırılır ve Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

c)Şirket adına, Genel Müdürlük tarafından ruhsatlarda gerekli birleştirme işlemi yapılarak yeni ruhsat düzenlenir.

         (2) Maden bölgesinde belirlenen alandaki ruhsatların tüzel kişiliği haiz bir şirkette birleştirilmesi için ruhsat sahiplerine altı aya kadar süre verilir. Ruhsat sahiplerinin kurulacak olan bu şirketteki ortaklık payları, maden rezervi de göz önüne alınarak belirlenir. Ruhsatların birleştirilmesi, belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına tekabül eden ruhsat sahiplerinin talebi hâlinde gerçekleştirilir. Bu durumda;

            a) Birleştirme talebi en az 2 ruhsat sahibi tarafından yapılır. Birleştirme talep sahibi sayısının 2 olması durumunda ise hissedarlardan birinin rezervi, toplam rezervin en az yüzde onu kadar olmak zorundadır.

            b) Bu yönetmelik ekinde yer alan Ruhsat Birleştirme Taahhütnamesi, birleştirilen ruhsata ait rezervin % 50 ve üzerindeki rezerve karşılık gelen ruhsat sahipleri tarafından imzalanır ve notere onaylatılır.

            c) Birleştirmeyi kabul eden ruhsat sahipleri birleştirmeyi kabul ettiklerine dair Ruhsat Birleştirme Taahhütnamesini, Maden Bölgesi ilan edildikten sonra münferit olarak imzalar ve notere onaylatırlar. Daha sonra gerekli bedellerin yatırılacağı ve diğer ruhsat sahipleri ile ortak şirket kurarak tek ruhsatta faaliyet göstereceklerine dair toplu bir taahhütname imzalayıp, notere onaylatarak Genel Müdürlüğe sunarlar.

            d) İlan edilen Maden Bölgesi içerisinde ihalelik sahalar ve ruhsatsız alanlar olması halinde bu sahalar ve alanların bedellerin söz konusu sahalar ve alanlar için belirlenen ihale taban bedeli şirket tarafından 6 ay içerisinde Genel Müdürlük hesabına yatırılır ve yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu sahalar ve alanlar birleştirilen ruhsata ilave edilir.

            e) Birleşmeye dâhil olmayan ruhsat sahiplerinin yatırım bedelleri şirket tarafından 6 ay içerisinde ödenir ve birleşmeye dâhil olmayan ruhsat sahiplerinin uhdesindeki ruhsatlar iptal edilir. Bu ruhsat alanları birleştirilen ruhsata ilave edilir.

            f) Şirket adına, Genel Müdürlük tarafından birleştirme talepli ruhsatlar, yatırım bedeli ödenen ruhsatlar, ihale taban bedeli ödenen ruhsatlarda birleştirme işlemi yapılarak yeni ruhsat düzenlenir. Birleşen ruhsat içerisinde kalan diğer ruhsatlar iptal ve/veya dışında kalan alanlar taksir edilir.

                     (3) Ruhsatların birleştirilememesi durumunda ruhsatların iptal edilmesi aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yapılır;

            a) Madde 9 kapsamında yapılan tebligatlar sonunda verilen 6 ay süre içerisinde yüzde elli orandan fazlasının ruhsat birleştirme talebi gelmemesi durumunda,

            b) Şirket tarafından ruhsatlara ait yatırım bedelleri ve ihale taban bedelleri belirlenen süre içerisinde yatırılmaması durumunda,

ilan edilen Maden Bölgesi içerisindeki tüm ruhsatlar iptal edilir.

                                (4) Maden Bölgesi içerisinde kalan ruhsatların birleştirileceğine dair Resmi Gazetede yayınlanan ilanda belirtilen bilgi ve belgeler altı aylık süre içerisinde Genel Müdürlüğümüze verilmesi zorunludur. Aksi takdirde bu maddenin 2. Fıkrasının a ve b paragrafları uyarınca işlemler yürütülür.

            a) Bu maddenin 3. Fıkrasının a ve b bentleri uyarınca iptal edilen ruhsatlara ilişkin yatırım bedelleri Bakanlık tarafından ödenir.

b) İptal edilen sahaların birleştirilmesi yapılırken alan sınırlaması dikkate alınmaz.

(5) Maden Bölgesi ilan edilen alanda rödovans sözleşmesi yapılamaz, varsa mevcut rödovans sözleşmeleri Maden Bölgesi ilanının Resmi Gazetede yayımı tarihinde iptal edilir.

           

            Ruhsatların ihale edilmesi

            Madde 11- (1) Maden Bölgesi içerisinde 10. Madde’nin 3 paragrafındaki hükümlere göre iptal edilmiş ve birleştirilmiş ruhsatlar, 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında, Maden Sahaları İhale Yönetmeliği hükümlerine göre ihale edilir. İhale sürecinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır;

a)İhale taban bedeli, rezerv tespit çalışmaları için yapılan harcamalar ve yatırım bedelleri için belirlenen miktarın toplamından az olamaz.

b)İhaleyi alan şirket, ruhsat sahası içerisinde yürüteceği tüm faaliyetleri hazırlanan işletme projesine ve en az 10 yıl süre ile belirlenen işletme planına göre yürütür.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Maden Bölgesi Komisyonunun Oluşturulması ve Çalışması

 

            Maden bölgesi komisyonunun oluşturulması

            Madde 12- (1) Maden Bölgesi ilan edilen illerde, Genel Müdürlüğün Valiliğe bildirmesine müteakip Maden Bölgesi Komisyonu Valilik tarafından oluşturulur.

(2)Maden Bölgesi Komisyonu Büyük şehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında, diğer illerde ise İl Özel İdareleri bünyesinde faaliyet gösterir.

(3) Maden Bölgesi Komisyonu, İlgili Valilik, belediye ve ruhsat sahibi şirketi temsilen birer kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşur. Maden Bölgesi Komisyonu üyeleri ve başkanı Valilik tarafından görevlendirilir. 

(4) Maden Bölgesi Komisyon üyelerinin komisyon üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yerlerine aynı usul ile görevlendirme yapılır.

(5) Maden Bölgesi ilan edilen alanın birden fazla il sınırına girmesi halinde, en fazla alanın içerisinde bulunduğu ilde komisyon kurulur.

(6) Komisyon ayda en az bir defa toplanır. Başkanın talebi doğrultusunda gerekli görüldüğünde toplanılabilir. Karar yeter sayısı ikidir. Üyelere önceden bildirilmek kaydıyla toplantı yeri, günü ve saati komisyon başkanı tarafından belirlenir.

(7) Komisyon, toplantı sayısı ve karar sayısının yer aldığı çalışma usul ve esaslarını düzenler.

 

Maden bölgesi komisyonu gelirleri ve harcama usulleri

Madde 13- (1) Maden Bölgesi gelirleri, Valilik tarafından bankada açılacak bir özel hesapta tutulur.

          (2) Ruhsat sahibi şirket tarafından ocak başı satış tutarının % 0,5’i, büyük şehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, diğer illerde ise il özel idaresi tarafından komisyonun faaliyetleri için açılan özel hesaba her yıl Haziran ayı içerisinde yatırılır.

                      (3) Ocak başı satış tutarının % 0,5’i süresi içerisinde yatırılmaması durumunda üretim ve satış faaliyetleri komisyon tarafından geçici olarak durdurulur.

                      (4) Komisyonun Maden Bölgesi ile ilgili yaptığı harcamalar bu hesaptan karşılanır. Başka bir faaliyet için bu gelir kullanılamaz.

                      (5) Harcamalar, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri yönetmeliğine göre yapılır. Yapılan harcamalar komisyon tarafından denetlenir.

(6)Genel Müdürlük ve Valilik bu hesabı denetleyebilir.

 

           

Komisyon faaliyetlerini denetlemesi

Madde 14- (1) Genel Müdürlük ihtiyaç duyması halinde Maden Bölgeleri ile ilgili tüm faaliyetleri inceler, denetler ve denetim sonucuyla ilgili yapılacak işlem varsa ilgili mercie bildirir.

                     (2) Alınan kararlar, dokümanlar, bilgi ve belgeler Valilik tarafından uygun şekilde arşivlenir. İstendiği zaman ilgililere verilir.

 

Maden bölgesi komisyonunun faaliyetleri

Madde 15- (1) Komisyon, maden bölgesinde ve ruhsat sahasında aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a)Madencilik faaliyetlerinin proje ve plana göre yürütülmesini kontrol eder.

b)Madencilik faaliyetlerinin çevreye etkilerini kontrol eder, gerekli tedbirleri alınması için gerekli öneriler sunar, kontrol ve ölçüm yapar.

c)İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan uygulamaları kontrol eder, önerilerde bulunur.

(2) Komisyon, bu faaliyetleri yerine getirebilmek için hizmet alabilir. Valiliğin ve belediyenin imkân ve kabiliyetlerini kullanabilir.

 

        (3) Komisyon faaliyetleri ve kontrolleri sonucunda kendilerine sunulan raporları inceler, uygun bulduğu hususları karara bağlar, bu kararları şirkete yazılı olarak bildirir.

        (4) Komisyon tarafından alınan geçici faaliyet durdurma kararları bir hafta içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

       (5) Valilik ve belediye komisyonun faaliyetlerini daha iyi yürütebilmesi için gerekli altyapıyı sağlar.

     

BEŞİNCİ BÖLÜM

Faaliyetlerin Kısıtlanması ve Ruhsatların Taşınması

Faaliyetlerin kısıtlanması

Madde 16- (1) Maden Kanununa göre I. Grup ve II. (a) grup ruhsatlardaki madencilik faaliyetleri Valiliğin görüşü ile Bakanlık tarafından aşağıdaki durumlarda kısıtlanabilir:

a)Madencilik faaliyetlerinin şehrin içinde kalması ve ortak madencilik faaliyetlerinin yapılamaz duruma gelmesi, şehrin plan ve projelendirilmesini etkilemesi,

b)Delme, patlatma, kırma, eleme, nakliye, stoklama gibi madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan toz ve partiküllerin yıllık ortalamasının çevre değerlerinin 2 katının üzerinde olması,

c)İş güvenliği açısından madencilik faaliyetlerinin riskli olması.

(2) (a), (b) ve (c) maddelerindeki hususlar için Genel Müdürlük koordinasyonuyla Valilik ve belediyenin üniversite ve/veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yaptıracakları bir çalışma sonucunda Genel Müdürlük tarafından buradaki madencilik faaliyetlerine Bakan onayı ile kısıtlama getirilebilir.

(3) Kısıtlanan alanda Madencilik faaliyetleri durdurulur, ruhsatlar iptal edilir.

                                    (4) Genel Müdürlük koordinasyonuyla Valilik ve belediyenin üniversite ve/veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yaptıracakları teknik bir çalışma sonucunda kısıtlanacak alana alternatif yeni bir saha belirlenir.

 

Ruhsatların taşınması

Madde 17- (1) Bakan onayı ile I. Grup ve II. (a) grup maden ruhsatları başka bir alana taşınarak ruhsatlandırılabilir. Ruhsatların taşınması aşağıdaki hususlara göre yapılır:

a)Taşınacak ruhsatlardaki rezerv miktarı ve toplam rezervdeki payı belirlenir.

b)Yeni sahadaki toplam rezerv miktarı belirlenir. İhalelik sahalarda ihale taban bedeli belirlenir, yeni sahaya dâhil edilir.

c)Taşınacak ruhsatlar belirlenen rezerv oranları dikkate alınarak yeni ruhsatlandırma yapılır.

   (2) (a) ve (b) bentlerindeki çalışmalar Genel Müdürlük koordinasyonunda Valilik ve/veya ilgili belediye tarafından üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılabilir.

   (3) Ruhsatların taşınacağı alan, Maden Bölgesinde veya başka bir alanda olabilir. Maden Bölgesinde olması halinde bu yönetmeliğin hükümlerine göre işlem yapılır.

   (4) I. Grup ve II. (a) grup ruhsatların 16. Madde kapsamında kısıtlama ve bu maddenin 1. Paragrafı (a) ve (b) bentleri kapsamında rezervleri tespit edildikten sonra ruhsat sahiplerine Genel Müdürlük aşağıdaki hususları içeren tebligatta bulunur:

            a) Ruhsat sahibinin mevcut ruhsatındaki rezervi ve toplam rezerv içerisindeki payı,

            b) Yeni ruhsattaki rezervin konumu ve alanı, mevcut ruhsatlardaki yatırım tutarı,

            c) Ruhsat sahibine, taşıma işlemini kabul etmesine ilişkin 3 aylık süre verilir.

                                      (5) Ruhsat sahibinin (a), (b) ve (c) bentlerindeki hususları içeren tebligat yapıldıktan sonra 3 ay içerisinde Ruhsat Taşıma Taahhütnamesini imzalayıp vermediği takdirde mevcut ruhsatı iptal edilir, yatırım tutarının Valilik ve/veya belediye tarafından ödenir. Bu durumda herhangi bir ruhsata hak sağlamaz, ruhsatı taşınmaz.

                                     (6) Yeni alana taşınmayı kabul eden ruhsat sahibi  mevcut rodövansçısı ile aynı şartlar ile yeni bir sözleşme yapar ya da rodövansçının yatırım giderlerini karşılayarak sözleşmeyi fesih eder.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Ve Son Hükümler

Kamulaştırma

MADDE 18 – (1) Maden bölgesindeki ve taşınan ruhsatlardaki her grup maden işletme ruhsatı için bu Kanun kapsamında irtifak ve/veya intifa hakkı tesis edilebilir ve kamulaştırma yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Tümü